Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- "www.multilijn.nl" is de naam van de website en is eigendom van Hond-Kat, gevestigd te Nijkerkerveen, met verkoop via www.multilijn.nl/webshop. Hond-Kat is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32072069.
- "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
- "Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Hond-Kat en u door of via Hond-Kat binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
- "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Hond-Kat gesloten worden en waarbij Hond-Kat partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Hond-Kat middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Hond-Kat worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hond-Kat worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hond-Kat ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Hond-Kat heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Hond-Kat zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Hond-Kat de aankoopprijs van het product dient te verhogen, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hond-Kat te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Hond-Kat en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Hond-Kat middels het volledig en correct invullen van het formulier op de website van www.multilijn.nl;
(b) vervolgens op de verstuurbutton geklikt hebt op de website van www.multilijn.nl;
(c) hierna bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn;
(d) hierop van Hond-Kat op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Hond-Kat uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Hond-Kat in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres van www.multilijn.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Hond-Kat gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Hond-Kat.
3.5 De administratie van Hond-Kat geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Hond-Kat verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Hond-Kat verrichtte leveringen. Hond-Kat erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4.BEZORGEN EN BEZORGKOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en exclusief BTW (tenzij anders vermeld), en zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Hond-Kat. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Hond-Kat kunnen worden uitgesloten.
4.3 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.4 De door Hond-Kat opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Hond-Kat overschreden wordt, zal Hond-Kat u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met www.multilijn.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hond-Kat te melden.
4.6 De standaard verzendkosten zijn op basis van verzending binnen Nederland. In overleg leveren wij ook internationaal.

5. RETOURNEREN
5.1 Goederen kunnen binnen zeven werkdagen na ontvangst worden geretourneerd indien van tevoren gemeld via contact@multilijn.nl. De goederen dienen aangeleverd te worden in ongebruikte, originele en onbeschadigde verpakking.
5.2 Hond-Kat behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan die van Hond-Kat of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hond-Kat schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Hond-Kat u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Hond-Kat heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
5.4 De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van een product zijn in eerste instantie voor de koper, in overleg wordt hier een passende reactie op gegeven.

6. GARANTIES
Op de door Hond-Kat geleverde producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Hond-Kat geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen. Bij het gebruik van de producten dient u erop te letten deze niet in contact te brengen met eventuele schadelijke factoren van buitenaf.

7. KLACHTEN
7.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Hond-Kat serieus in behandeling worden genomen.
7.2 U dient een klacht kenbaar te maken via e-mail: contact@multilijn.nl.
7.3 Hond-Kat zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Hond-Kat zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch berichten.

8. RECHTSPOSITIE
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hond-Kat is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.